Ժամկետների խախտման դեպքում սպառողներին վճարվող տույժերի վերաբերյալ

 

Սպառողի էլեկտրամատակարարման վթարային ընդհատման դեպքում ՀԷՑ ՓԲԸ-ն այն պարտավոր է վերականգնել ընդհատման պահից ոչ ուշ, քան`

 

·         քաղաքային համայնքների վարչական տարածքի բնակավայրի սահմանում` 4 ժամում,

·         գյուղական համայնքների վարչական տարածքի բնակավայրի սահմանում` 8 ժամում,

·         քաղաքային և գյուղական համայնքների վարչական տարածքի բնակավայրի սահմաններից դուրս` 12 ժամում,

 

ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԽԱԽՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

Բաշխողը վճարում է տույժ՝ սպառված էլեկտրաէներգիայի միջին ամսական արժեքի 50 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան 2500 դրամը։

Բաշխողը տույժ չի վճարում, եթե խախտումը հետևանք է ֆորս մաժորի։

 

 

 

Ինչպե՞ս դիմել ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով

 

Դիմումը կամ բողոքը Հանձնաժողով ներկայացվում է գրավոր կամ բանավոր (010 584 529 հեռախոսահամարով) կարգով:

 

Գրավոր կարգով ներկայացվող դիմում-բողոքները քաղաքացին կարող է ներկայացնել՝ առձեռն, փոստային ծառայության, e-request.am համակարգի միջոցով,կամ ուղարկել psrcinfo@psrc.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

 

Դիմում-բողոքում պետք է նշված լինեն դիմողի անուն-ազգանունը, բնակության վայրը (ծանուցման հասցեն), հեռախոսահամարը, դիմումի առարկան և գտնվելու վայրը։